عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/2

‌اصلاح بندهاي 1 و 5 تصويب‌نامه انتقال صنايع آلوده‌كننده و مزاحم محيط‌زيست شهروندان (‌تهران بزرگ) و دامداريها و‌مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران به خارج از محدوده شهر

1371.02.02 ـ .8100ت62ه ـ 1371.02.19 ـ 194
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.2 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌تصويب‌نامه شماره .942ت119ه مورخ 1369.4.9 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه