عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/2
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/2/27

اجازه استخدام رسمي و غير رسمي 15 نفر عضو هيأت علمي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

1371.02.02 ـ .2190ت1ك ـ 1371.02.03 ـ 190
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.2.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيشنهاد شماره .7344‌د 1370.12.7 سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور و به استناد بند "‌الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي پانزده (15) نفر عضو هيأت علمي با مدرك تحصيلي دانشگاهي براي‌تأمين كادر هيأت علمي دانشگاه علوم و فنون هوايي از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور