عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13761
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/20
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/30

تصويبنامه در مورد حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 30 2/1371 بنا به پيشنهاد شماره 415/د مورخ 1371/2/1 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/2/4 شوراي انقلاب اسلامي ايران تصويب نمود:
رقم حداکثر مندرج درماده (1) لايحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/2/4 شوراي انقلاب اسلامي ايران از تاريخ 1371/1/1 مبلغ ششصد هزار (600000) ريال تعيين مي شود.
تبصره 1 ـ منظور از حداکثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت ، جمع حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر مستخدمين، قبل از وضع کسور قانوني مذکور مي باشد .
تبصره 2 ـ کمک هزينه عائله مندي و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام حداکثر و حداقل، قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 3 ـ مفاد اين تصويبنامه علاوه بر دستگاههاي مشمول قانون مزبور در مورد کارکنان و مديران منصوب از طرف دولت نيز مجري است.


روابــــط صریـــــــــح