عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13748
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/4
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1370/12/11

تصويبنامه در مورد مستمريهاي بازنشستگي،ازكارافتادگي كلي و جزئي،بازماندگان ،هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد،پرداخت عيدي،تعيين حداقل مستمريهاي مشمولين قانون تأمين اجتماعي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/12/11 بنا به پيشنهاد شماره 12860 مورخ 1370/11/16 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 96 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح