عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:21
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/16

آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.16 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني، جهاد سازندگي، كشاورزي، تعاون، كار و امور اجتماعي،‌سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند "‌د" تبصره (4) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره مزبور را‌به شرح زير تصويب نمودند:

‌ماده 1 ـ به موجب تبصره (4) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تا مبلغ دويست ميليارد [...ادامه]

‌ماده 2 ـ توزيع اعتبارات موضوع تبصره (4) قانون بودجه سال 1371 كل كشور و سهم هر [...ادامه]

‌ماده 3 ـ دستگاه‌هاي تخصصي وابسته به وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي شركت سهامي فرش ايران، اتحاديه [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سهم هر يك از دستگاه‌هاي تخصصي وابسته به وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي حسب [...ادامه]

‌ماده 5 ـ تسهيلات اعتباري اختصاص يافته جهت احياي قنوات و اجراي طرح‌هاي لايروبي قنوات مناطق مختلف [...ادامه]

‌ماده 6 ـ شركت سهامي فرش ايران، اتحاديه‌هاي فروشندگان و تعاونيهاي فرش تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي، [...ادامه]

‌ماده 7 ـ كليه اتحاديه‌هاي تعاون روستايي، عشايري، صيادي، مكلفند تسهيلات اعتباري اختصاص يافته به شرح مندرج [...ادامه]

‌ماده 8 ـ ميزان تسهيلات اعتباري مدت و نوع مصرف تسهيلات اعطايي به اعضا و شركتهاي تعاوني [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تسهيلات اعتباري مربوطه به اعضاي تعاوني‌هاي توليدي مشاع از طريق ستاد مركزي هيأتهاي هفت [...ادامه]

‌ماده 10 ـ تصويب و پرداخت تسهيلات به اعضا و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي، صيادي، عشايري، [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه با توجه به شرايط و [...ادامه]

‌ماده 12 ـ حداكثر تسهيلات پرداختي به شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي، صيادي و عشايري و زراعي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ حداكثر تسهيلات اعتباري قابل پرداخت به هر يك از اعضاي شركت‌هاي تعاوني مندرج در [...ادامه]

‌ماده 14 ـ نرخ كارمزد تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. [...ادامه]

‌ماده 15 ـ در اجراي بند "‌الف" تبصره (4) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، مسئوليت پرداخت [...ادامه]

‌ماده 16 ـ كليه دستگاه‌هاي ذيربط مكلفند گزارش وره و كامل عملكرد تسهيلات پرداختي وصولي‌ها را در [...ادامه]

‌ماده 17 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه موظفند ميزان اعتبارات غير قابل جذب خود را [...ادامه]

‌ماده 18 ـ در اجراي بند "‌الف" تبصره (4) قانون بودجه سال 1371 كل كشور سازمان برنامه [...ادامه]

‌ماده 19 ـ بانك كشاورزي تسهيلات اعتباري موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه را به صورت سرمايه در [...ادامه]

‌ماده 20 ـ مصرف وام دريافتي در غير موارد مصرح در اين آيين‌نامه در حكم تصرف غير [...ادامه]

‌ماده 21 ـ در موادي كه به علت بروز سوانح قهري بازپرداخت تسهيلات اعطايي به اعضاء و [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي [...ادامه]

جدول توزيع اعتبارات تبصره (4) قانون بودجه سال 1371 كل كشور و سهم از دستگاه ها به تفكيك قرض الحسنه و ساير منابع (ارقام به ميليارد ريال) جدول عرضي * [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه