عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13748
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/4
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

اصلاح قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/2/6 بنا به پيشنهاد شماره 6592/1/62 مورخ 1370/11/17 وزارت کشور و به استناد تبصره (5) الحاقي «قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي» مصوب 1370 تصويب نمود:
وزارت کشور جايگزين شهرداري تهران در سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب 1365/1/26 مي گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه