عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13757
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/16
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371

اصلاحيه اساسنامه صندوق تعاون

اشتباهات تحريري تصويبنامه شماره 762/ت 575 ه مورخ 1371/1/24 به شرح زير جهت اصلاح اعلام مي گردد: