عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13737
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/21
مصوبه‌‌ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1371/1/1

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 560 ـ 21/3/70 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

اصلاحيه رأي شماره 559 ـ 21/3/70 مندرج در شماره 13640 ـ 11/10/70 کان لم يکن و رأي شماره 560 ـ 21/3/70 درج شده در روزنامه رسمي شماره 13512 – 12/5/70 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (قسمت رأي) سطر 2، که نوشته شده : (... بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه ...) به (... بر طبق بند 1 ماده 3 ...) اصلاح مي گردد.