عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

تصويبنامه در خصوص اصلاح آيين نامه استخدامي شهرداري تهران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/30 بنا به پيشنهاد شماره 4611/د مورخ 1370/8/4 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و به استناد تبصره (38) قانون بودجه سال 1343 کل کشور تصويب نمود:
آيين نامه استخدامي شهرداري تهران (موضوع تصويبنامه شماره 54276 مورخ 1358/8/12) و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد: