عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371

اصلاحيه تصويبنامه در خصوص اصلاحات در دهستان هاي استان بوشهر

اشتباهات تحريري متن تصويبنامه شماره 71144/ت 142 ك مورخ 1370/10/14 به شرح زير جهت اصلاح اعلام مي گردد:
1 ـ در قسمت «الف» از رديف (2) (شهرستان دشتستان) روستاي «سركره» به اشتباه «سركوه» تحرير شده است.
2 ـ در قسمت «ج» از رديف (3) (شهرستان گناوه) روستاي «امام حسن» به اشتباه «امام حسين» تحرير شده است.
3 ـ در شماره «10» قسمت «ب» از رديف (6) (شهرستان دير) روستاي «سل خرك شمالي» به اشتباه «عسل خرك شمالي» و در شماره هاي (16، 17، 18، 19) كلمه «لمبدان» به اشتباه «لعبدان» تحرير شده است.