عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت تعاون]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/11

تصويبنامه راجع به افزايش سهام كاركنان دولت در شركت هاي تعاوني مصرف

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/12/11 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور گسترش و تقويت تعاوني هاي مصرف کارکنان دولت تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح