عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده واحده ـ

به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود و انجام طرح كاداستر در ادارات‌ثبت اسناد مركز و شهرستانها در سطح كشور تعداد يك هزار نفر كارمند رسمي به شرح زير:
1 ـ ليسانس و بالاتر 200 نفر
2 ـ ديپلم و فوق ديپلم 600 نفر
3 ـ كمتر از ديپلم 200 نفر
‌با رعايت مقررات قانون استخدام كشوري استخدام نمايد.
‌اعتبار مربوطه از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مناطق ثبتي تأمين خواهد شد.