عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

اجازه برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت شيلي

1371.01.30 ـ .1738ت39ه ـ 1371.02.13 ـ 164
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 711.901.9024 مورخ 1370.9.11 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند (1) ماده (2)‌قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 1364 تصويب نمودند:
‌وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت شيلي اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح