عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/23

‌اجازه ورود و ترخيص 20 دستگاه خودروي سواري و ترخيص قطعي 2 دستگاه خودروي سواري ولو و استيشن توسط شركت‌هپكو

1371.01.23 ـ .409ت17ه ـ 1371.01.31 ـ 142
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.23 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (6) ماده واحده قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري‌در موارد خاص مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌ورود و ترخصي بيست (20) دستگاه خودروي سواري همچنين ترخيص قطعي دو (2) دستگاه خودروي سواري ولوو استيشن (‌موضوع نامه شماره 637 مورخ1371.1.17 وزارت صنايع سنگين) توسط شركت هپكو با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح