عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/19

مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي جمهوري دمكراتيك خلق كره، كره جنوبي، چين و كويت

1371.01.19 ـ .874ت16ه ـ 1371.01.26 ـ 139
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 با مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي جمهوري دمكراتيك خلق كره، كره جنوبي، چين و كويت موافقت نمود.