عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/16

اصلاح بندهاي 4 و 5 تصويب‌نامه راجع به سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي

1371.01.16 ـ .1213ت29ه ـ 1371.02.01 ـ 125
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.16 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند:
‌بندهاي (4) و (5) تصويب‌نامه شماره .5283ت109ه مورخ 1370.2.29 موضوع سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
4 ـ واگذاري سهام شركت‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه به يكي از روشهاي زير انجام خواهد شد:
‌الف ـ بورس
ب ـ مزايده
ج ـ مذاكره مستقيم با متقاضيان خريد (‌با اولويت تعاونيهاي تخصصي صنفي با شرايط مساوي تقاضا)
‌تعيين روش واگذاري به شرح فوق با وزير مسئول شركت قابل واگذاري خواهد بود، گزارش تصميمات اتخاذ شده و عملكرد واگذاري در هر مورد توسط وزير‌مربوط به طور ماهيانه به كميسيون اقتصاد هيأت دولت ارائه خواهد شد.
‌تبصره ـ شركتهاي موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه كه به روش قسمت (‌الف) اين بند واگذار مي‌شوند و نيز سازمان بورس مكلف به همه گونه همكاري با‌يكديگر مي‌باشند.
5 ـ واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي كه قبلاً در بورس پذيرفته شده‌اند مطابق مقررات بورس همچنان قابل معامله خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه