عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

نحوه هزينه نمودن وجوه حاصل از محل هداياي مستقل، حق‌التوليه حق‌النظاره و اداره اماكن مذهبي توسط سازمان حج و اوقاف‌و امور خيريه در سال 71

1371.01.09 ـ .748ت12ه ـ 1371.01.24 ـ 10
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره 11.890 مورخ 1370.11.20 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12) قانون‌تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 و تبصره ماده 34 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور تصويب نمودند:
‌سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويب‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، مجاز است مبلغ سه ميليارد و سه ميليون (3.003.000.000)‌ريال وجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حق‌التوليه، حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت مي‌دارد، در سال 1371 به شرح زير رأساً هزينه نمايد:
‌الف ـ درآمد
1 ـ پيش‌بيني مانده وصولي حق‌التوليه در حساب شماره (21) خزانه در پايان سال 1370
مبلغ 3.000.000 ريال
2 ـ پيش‌بيني مانده وصولي حق‌النظاره در حساب شماره (23) خزانه در پايان سال 1370
مبلغ 1.000.000 ريال
3 ـ پيش‌بيني مانده وصولي حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب شماره (25) خزانه در پايان سال 1370
مبلغ 4.000.000 ريال
4 ـ پيش‌بيني مانده وصولي وجوه حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي (‌تفكيك نشده) در حساب شماره (91062) بانك ملي شعبه دولتي در پايان سال 1370
مبلغ 389.000.000 ريال
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله‌شده به واحدهاي استاني و شهرستاني
مبلغ 6.000.000 ريال
6 ـ پيش‌بيني وصولي حق‌التوليه در سال 1371
مبلغ 1.300.000.000 ريال
7 ـ پيش‌بيني وصولي حق‌النظاره در سال 1371
مبلغ 300.000.000 ريال
8 ـ پيش‌بيني وصولي وجوه حاصل از بابت اداره اماكن مذهبي در سال 1371
مبلغ 1.000.000.000 ريال
9 ـ پيش‌بيني وصولي هداياي مستقل
ـ
ـ جمع سه ميليارد و سه ميليون ريال
مبلغ 3.003.000.000 ريال

ب ـ هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي
مبلغ 303.000.000 ريال
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات و اماكن مذهبي اسلامي
مبلغ 2.520.000.000 ريال
3 ـ حق‌الزحمه يا پاداش هيأتهاي امناء اماكن مذهبي اسلامي
مبلغ 120.000.000 ريال
4 ـ حق‌الزحمه هيأت امناء و حق‌النظاره نظار موقوفات
مبلغ 60.000.000 ريال
‌جمع سه ميليارد و سه ميليون ريال
مبلغ 3.003.000.000 ريال
‌تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيش‌بيني شده در قسمت "‌الف" اين تصويب‌نامه باشد سازمان مي‌تواند متمم بودجه را تنظيم و پس از‌تصويب دولت به مورد اجرا گذارد.
‌تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي (‌موضوع بند 1 قسمت "ب" اين تصويب‌نامه) شامل فعاليتهايي است كه در جهت كمك به ترويج و تعظيم شعائر اسلامي‌انجام مي‌شود مانند چاپ و اهداي قرآن مجيد و كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاس و برگزاري مسابقات بين‌المللي حفظ و قرائت قرآن كريم و انتخاب و اعزام‌قاريان و داوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوائز نقدي و غير نقدي و اعزام مبلغ مذهبي به مناطق محروم كشور و غيره.
‌تبصره 3 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات و اماكن مذهبي اسلامي (‌موضوع بند 2 قسمت "ب" اين تصويب‌نامه) شامل كمك و پرداخت وجوه لازم جهت‌انجام امور ثبتي، قضايي، شناسايي و عمران و تعمير اماكن مذهبي و موقوفات و احياي رقبات موقوفات به ويژه اجراي ماده واحده قانون "‌ابطال اسناد فروش‌رقبات آب و اراضي موقوفه" و غيره با رعايت صرفه و صلاح موقوفات همچنين تهيه وسايل و امكانات و ساختمان براي محل استقرار ادارات اوقاف و امور‌خيريه در استانها و شهرستانها و پرداخت اجرت و مزاياي كاركنان غير رسمي (‌موضوع قسمت آخر تبصره 3 تصويب‌نامه شماره .71976ت496 مورخ1366.6.25 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) مي‌باشد.
‌تبصره 4 ـ سازمان مي‌تواند از محل اعتبار رديفهاي (3) و (4) قسمت "ب" اين تصويب‌نامه به ترتيب زير:
‌الف ـ از محل اعتبار رديف (3) حق‌الزحمه يا پاداش مقرر امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده (8) آيين‌نامه اجرايي‌ماده (5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد.
ب ـ از محل اعتبار رديف (4) حق‌الزحمه هيأت امناء و حق‌النظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات‌سازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره (2) آن و ماده (19) آيين‌نامه اجرايي ماده (5) قانون مذكور، بر حسب مورد پرداخت نمايد.
‌تبصره 5 ـ فعاليتهاي پيش‌بيني شده در تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) اين تصويب‌نامه با توجه به ضرورت و اولويت، در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد.‌تشخيص ضرورت و اولويت، در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد. تشخيص ضرورت و اولويت هزينه‌هاي موضوع تبصره‌هاي فوق با سرپرست سازمان يا‌مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
‌تبصره 6 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل در ارتباط با مفاد تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) اين تصويب‌نامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابل‌پرداخت مي‌باشد.
‌تبصره 7 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
‌تبصره 8 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين لغايت پايان اسفند مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح