عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

بلامانع بودن ورود و ترخيص پنج دستگاه ميني‌بوس تويوتا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1371.01.09 ـ .75250ت7ه ـ 1371.01.23 ـ 6
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقت وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (ب)‌تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص پنج دستگاه ميني بوس تويوتا (‌موضوع نامه شماره 14407 مورخ 1370.12.24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) با رعايت ساير‌مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح