عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

اجازه اجراي طرح اتصالات و فورجينگهاي مسي با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور

1371.01.09 ـ .2496ت5ه ـ 1371.01.23 ـ 4
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره 19694.4016493 ـ 1 مورخ 1370.12.26 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)‌قانون بودجه سال 1370 كل كشور تصويب نمودند:
‌اجراي طرح اتصالات و فورجينگهاي مسي با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره (3) قانون بودجه سال 1370 كل كشور هزينه گردد.


روابــــط صریـــــــــح