عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/5

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري اهدايي به جمعيت هلال احمر به جمعيت مذكور

1371.01.05 ـ .248ت2ه ـ 1371.01.11 ـ 2
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.5 بنا به پيشنهاد شماره 5.72231 مورخ 1370.12.28 وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (6) ماده واحده قانون‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370.3.19 تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (‌موضوع نامه شماره .7.10085س مورخ 1370.12.14‌جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران) با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح