عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13722
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/2
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

تصويبنامه راجع به تنفيذ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات جهت اجراء در سال 1371

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/9 بنا به پيشنهاد شماره 58640/100 مورخ 1370/12/10 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (47) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصويبنامه هاي شماره 3072/ت 32 مورخ 1367/2/12 و شماره 140084/ت/972 مورخ 1367/12/27 و شماره 132400/ت 1140 مورخ 1368/12/28 و شماره 155844/ت 532 ه مورخ 1369/12/28 هيأت وزيران) با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت اجراء در سال 1371 تنفيذ مي گردد.


روابــــط صریـــــــــح