عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي مورخ 1351/1/1

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غير نظامي كشور

وزارت دارايي
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غيرنظامي کشور که به‌تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده و طي نامه شماره 18869 مورخ 1351/10/9 مجلس مزبور واصل گرديده است به پيوست ايفاد مي گردد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي

جناب آقاي نخست وزير
عطف به نامه شماره 49474 مورخ 289/1351 دولت ، اينک اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غير نظامي کشور که به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به پيوست ايفاد مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي