عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1351/2/26

‌ماده 1 ـ

سازمان دفاع غيرنظامي كشور به منظور حفاظت جان و مال مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر حوادث ‌طبيعي و سوانح غيرمترقب و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح و اثرات ناشي از آن در زمان صلح و جنگ و همچنين تقويت و حفاظت روحي افراد و تحكيم علاقه به همكاري متقابل بين آنها طبق مقررات اين قانون عمل خواهد كرد.