عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :7973
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1351/3/21
  • شماره دستور اجرا :5048
  • تاریخ دستور اجرا :1350/3/16
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ مجلس سنا مورخ 1351/2/18
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي مورخ 1351/2/26

قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور


روابــــط صریـــــــــح