عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6797
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/3/30
  • شماره ابلاغ :2163/7
  • تاریخ ابلاغ :1347/3/21
مصوبه‌‌ نايب رئيس كميسيون كشور

گزارش از کميسيون کشور به مجلس شوراي ملي

کميسيون کشور در جلسه 6ديماه 1344 با حضور آقاي سراج و شماره 803 رق 13 ـ 1342/10/1 ارسالي از مجلس سنا مربوط بتصويبنامه‌هاي معابر جديد درتهران براي تسهيل وسائل عبور و مرور را که در مجلس سنا با يکديگر ادغام و رد گرديده و بشماره 1620 چاپ شده است مورد رسيدگي قرار داد و پس از توضيحات آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت کشور کميسيون نظر مجلس سنا را مبني رد لايحه مذکور تأييد و تصويب نمود اينک گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم مي‌دارد.