عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 4 ـ

سازمان متشكل خواهد بود از:
ـ كنفرانس بين‌المللي هيدروگرافي كه از اين پس «كنفرانس» ناميده مي‌شود.
ـ دفتر بين‌المللي هيدروگرافي كه از اين به بعد «دفتر» خوانده مي‌شود و اداره آن با كميته مديريت است.