عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ نخست وزير مورخ 1328

آئين نامه استملاك اتباع خارجه

روابــــط صریـــــــــح