عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 5100/7 مورخ 1375/8/5 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

منظور از جمله «اعيان املاك» مذكور در ماده يك «ماده 147 اصلاحي» قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 و الحاق موادي به آن اعم از اعيان واحدهاي مسكوني، تجاري و اشجار و تأسيسات، و به‏طور كلّي هرچه عرفاً به آن اعيان گفته مي‏شود مي‏باشد.

روابــــط صریـــــــــح