عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:منتشره در روزنامه رسمي 19853- 1392/1/22 ، لازم الاجرا از 1392/2/7.

قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1