عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:زمان لازم الاجرا شدن اين قانون 1394/1/1 و مدت اجراي آزمايشي آن پنج سال است.

از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 16 ـ هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در [...ادامه]

ماده 18 ـ هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي [...ادامه]

ماده 20 ـ سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات [...ادامه]

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع [...ادامه]

ماده 111 ـ دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، [...ادامه]

ماده 175 ـ استفاده از سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) رايانه‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام‌نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، [...ادامه]

ماده 176 ـ قوه قضائيه مي‌تواند ابلاغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده [...ادامه]

ماده 255 ـ اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي [...ادامه]

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست [...ادامه]

ماده 290 ـ دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت [...ادامه]

ماده 292 ـ كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از [...ادامه]

ماده 293 (اصلاحي 1394/3/24) ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و [...ادامه]

ماده 299 ـ در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. [...ادامه]

ماده 342 - در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون ، دادگاه با تعیین وقت [...ادامه]

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري [...ادامه]

ماده 472 ـ در كليه مواردي ‌كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي [...ادامه]

ماده 473 ـ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري [...ادامه]

ماده 477 ـ درصورتي‌كه رييس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن [...ادامه]

ماده 482 ـ نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت [...ادامه]

ماده 652 (الحاقي 1393/7/8) ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه‌هاي تابعه خود [...ادامه]

ماده 653 (الحاقي 1393/7/8) ـ قوه‌قضائيه موظف است اطلاعات زير را ازطريق «درگاه ملي قوه‌قضائيه» ارائه كند وآنها را روزآمد نگه [...ادامه]

ماده 654 (الحاقي 1393/7/8) ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري‌ استان‌هاي سراسر كشور، و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي (وب‌سايت) [...ادامه]

ماده 655 (الحاقي 1393/7/8) ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم [...ادامه]

ماده 656 (الحاقي 1393/7/8) ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله‌شده ميان شهروندان و محاكم قضايي، [...ادامه]

ماده 657 (الحاقي 1393/7/8) ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت [...ادامه]

ماده 658 (الحاقي 1393/7/8) ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و [...ادامه]

ماده 659 (الحاقي 1393/7/8) ـ به‌كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ [...ادامه]

ماده 660 (الحاقي 1393/7/8) ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد [...ادامه]

ماده 661 (الحاقي 1393/7/8) ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش [...ادامه]

ماده 662 (الحاقي 1393/7/8) ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضايي، دستگاه‌هاي تابعه قضايي و [...ادامه]

ماده 663 (الحاقي 1393/7/8) ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه [...ادامه]