عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20995
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1396/1/21
  • تاریخ ابلاغ :1395/12/28
  • تعداد مواد:19
  • دستگاه مجری:[استانداريهاي کشور][وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتي ، شرکت‌هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي]
مصوبه‌‌ شماره 1127128 شوراي عالي اداري مورخ 1395/12/28

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص منشور حقوق شهروندي

شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 1395/11/9 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد، با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره‌مندي شهروندان از ظرفيت‌هاي ايجادشده، تسهيل در تحقق اهداف سياست‌هاي كلي نظام اداري، فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداري» مصوب 1393/10/28 هيأت وزيران و همچنين «منشور حقوق شهروندي»، ابلاغ شده در تاريخ 1395/9/29، «حقوق شهروندي در نظام اداري» را به شرح پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب نمود.
اين مصوبه در 19 ماده تدوين و از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجراء مي‌باشد.
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني

روابــــط صریـــــــــح