عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/763 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1371/2/5

رد قيمت اموال مسروقه

در صورت عدم دسترسي به عين يا مثل اموال مسروقه سارق با يد قيمت يوم الاداء را بپردازد.