عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/6272 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1371/12/3

قابل گذشت نبودن جرائم بهداشتي و درماني

جرائم امور بهداشتي و درماني قابل گذشت نيست 0