عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/13249 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1371/12/26

نظريّه 13249/7 ـ 1371/12/26 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

اشخاص حقوقي ميتوانند نسبت به احکام و قرار هاي صادره که بضرر آنها باشد اعتراض نمايند 0

روابــــط صریـــــــــح