عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/2969 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1375/6/24

دادخواست اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مواد اصلاحي (147 و 148) قانون ثبت به طرفيت کسي که رأي به نفع او صادر شده است اقامه مي شود.

روابــــط صریـــــــــح