عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/3213 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1371/7/11

کسر يک سوم يا يک چهارم حقوق کارمند از اصل و مزاياي حقوق کارمند است نه از باقيمانده آن .