عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/6046 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1371/7/14

چنانچه خواسته دعوي مطالبه تعداد سکه باشد بهاي خواسته همان است که در دادخواست ذکر شده است