عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌مبحث دوم ـ در شروع رسيدگي

‌ماده 22 ـ دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايند: 1 ـ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا [...ادامه]

‌ماده 23 ـ مدعيان خصوصي مي‌توانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند.

‌ماده 24 ـ در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصاً يا توسط وكيل مستقيماً به دادگاههاي كيفري شكايت [...ادامه]

‌ماده 25 ـ هر گاه طرف مدعي غير معين بوده و يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع [...ادامه]

‌ماده 26 ـ ضابطين دادگستري هر گاه جرائمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرفنظر [...ادامه]

‌ماده 27 ـ قاضي دادگاه كيفري در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مي‌تواند تعقيب [...ادامه]

‌ماده 28 ـ رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه [...ادامه]

‌ماده 29 ـ احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه [...ادامه]

‌ماده 30 ـ در جرايم و اموري كه جنبه حق‌اللهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و [...ادامه]