عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16416
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1380/4/21
  • شماره ابلاغ :15485/ت2477/ه
  • تاریخ ابلاغ :1380/4/10
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1380/4/6

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3241 هـ . مورخ 1380.2.11‌تصويب نمود:
‌تصويب نامه شمار 28212 ت 20474 هـ مورخ 1379.7.3، موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروي مسلح به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

روابط تنقیحی