عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :3276
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1311/6/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1311/5/9

اضافه يك ماده بر نظامنامه محاكمات ماليه

وزارت جليه ماليه هيئت وزراء در جلسه چهارشنبه 9 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل بر نظامنامه محاكمات ماليه الحاق شود: