عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/7/15

‌الحاق چند بند به تصويب‌نامه اجازه مشاركت در طرح توليد لوله‌هاي فايبر گلاس با مشاركت سرمايه‌گذاران خصوصي ايران به‌شركت S.P.A مقيم ايتاليا

1375.07.15 ـ .7269ت17207ه ـ 1375.07.17 ـ 18
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 2393.21.22375 مورخ 1375.7.3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت‌رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 1334 تصويب نمود:
‌من زير به تصويب‌نامه شماره .2969ت 32 ه مورخ 1372.2.25 افزوده مي‌شود:

روابــــط صریـــــــــح