عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14968
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/5/4
  • شماره ابلاغ :4137/ت16012ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/4/24
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري][رياست جمهوري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/4/20

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 70531/ت14676ه مورخ 1374/2/11

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1058 ه.ب مورخ 1374.9.19)‌تصويب نمودـ
‌تصويب‌نامه شماره .70531ت 14676 ه مورخ 1374.2.11 به شرح زير اصلاح مي‌شودـ
1 ـ در بند 1) عبارت "‌حل اختلافات مربوط" به عبارت "‌حل اختلاف موضوع قسمت اخير اصل 134)" قانون اساسي و داوري موضوع اصل 139) قانون‌اساسي "‌تغيير مي‌يابد.
2 ـ عبارت "‌كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اتخاذ خواهد شد "‌قبل از عبارت" در حكم تصميمات" در قسمت اخير تصويب‌نامه اضافه مي‌شود.