عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/4/12
  • شماره ابلاغ :3373/ت16278ك
  • تاریخ ابلاغ :1375/4/4
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي مورخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/3/28

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي توتكابن به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13599 مورخ 1374.11.23 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي توتكابن مركز بخش رحمت‌آباد و بلوكات تابع شهرستان رودبار در استان گيلان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر توتكابن شناخته شود.