عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

ماده 543-

هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمب شده باشد و كسي عالماً و عامداً آن‌ها را بشكند يا محو نمايد يا‌عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن‌مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم‌مي‌شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر 74) ضرب شلاق خواهد بود.

روابــــط صریـــــــــح