عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13934
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/10/13
  • شماره ابلاغ :29072
  • تاریخ ابلاغ :1371/9/28
  • دستگاه مجری:[وزارت مسکن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

اصلاحيه تصويب نامه اصلاح ماده 4 اصلاحي آئين نامه شرايط استفاده از خانه هاي سازماني

نظر به اينکه در قسمت اخير بند (2) تصويب نامه شماره 22353/ت246هـ مورخ1371/6/8 ، پس از عدد (5) شماره هاي (6) ، (7) ، (8) و (9) تحرير نشده است ، مراتب جهت اطلاع اصلاح مي گردد .