عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/9/11

تسري دادن تصويب‌نامه راجع به تضمين پرداخت اقساط وامهاي سيستم بانكي كشور به وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه و‌بودجه به وزارت آموزش پرورش

1371.09.01 ـ .27640ت421ه ـ 1371.09.07 ـ 152
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.11 تصويب نمودند:
‌تصويب‌نامه شماره .25151ت345.ه مورخ 1371.7.28 به وزارت آموزش و پرورش تسري مي‌يابد.