عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/7/26

تأمين و اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون ريال به منظور انجام تعميرات اساسي ساختماني دانشكده علوم‌قضايي و خدمات اداري وابسته به وزارت دادگستري به دانشكده مذكور

1371.07.26 ـ .34392ت347ه ـ 1371.08.02 ـ 62
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد شماره 9585 ـ 33 مورخ
1371.7.18 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون (125.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ به منظور انجام تعميرات اساسي‌ساختمانهاي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به وزارت دادگستري، در اختيار دانشكده ياد شده قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه هزينه گردد.