عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13870
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/07/28
  • شماره ابلاغ :24465ت335هـ
  • تاریخ ابلاغ :1371/7/19
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/6/22

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 10 الحاقي به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان موضوع ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت‌پزشكان و پيراپزشكان و الحاق موادي به آن مصوب 1370

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 13446 مورخ 1370.12.3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد تبصره (3)‌ماده (10) الحاقي به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان موضوع ماده (5) قانون "‌اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و الحاق مواد به آن" ـ‌مصوب 1370 ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند: