عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/6/25

استرداد لايحه الحاق يك تبصره به ماده 73 قانون تأمين اجتماعي و لايحه اصلاح ماده 72 قانون تأمين اجتماعي

1371.06.25 ـ .23849ت310ه ـ 1371.07.06 ـ 780
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد ماده (89) اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس‌شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمودند:
‌لايحه "‌الحاق يك تبصره به ماده (73) قانون تأمين اجتماعي" و لايحه "‌اصلاح ماده (72) قانون تأمين اجتماعي" كه طي نامه‌هاي شماره 2314 مورخ1370.3.22 و شماره 9817 مورخ 1371.3.19 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است، مسترد گردد.