عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/6/11

اضافه نمودن مدير كل بهزيستي استان به تركيب اعضاي كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال

1371.06.11 ـ .23545ت285ه ـ 1371.06.31 ـ 714
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌مدير كل بهزيستي استان به تركيب اعضاي كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .1740ت37ه مورخ 1371.2.23 ـ اضافه مي‌شود.